De Decade in Nederland


VN-resolutie Decade for People of African Descent
Op 23 december 2013 heeft, met steun vanuit Nederland, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 68/237 aangenomen tot uitroeping van een Decade for People of African Descent (Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst). Deze Decade loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024. De resolutie roept alle lidstaten van de VN op om actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid (op grond van ras, kleur, afkomst of nationale of etnische afkomst), zodat alle fundamentele rechten en vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst beschermd en gewaarborgd worden. U kunt hier meer over lezen op de Decade-website van de VN. Het is de keuze van landen zelf hoe zij invulling willen geven aan de Decade.    

De Decade in Nederland
Het kabinet wil de Decade gebruiken om de aanpak van racisme in Nederland te verbeteren. Het kabinet heeft ervoor gekozen om bij de Nederlandse invulling van de Decade de drie pijlers van de VN-resolutie te volgen, te weten erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Zie hiervoor de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer. In deze brief staan onder andere enkele hoofdlijnen ten aanzien van de invulling. Zo is er geen apart actieprogramma tegen de bestrijding van rassendiscriminatie, maar heeft dit een plek binnen het bredere Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie, dat alle gronden van discriminatie bestrijkt. Naast de Decade vinden er allerlei andere activiteiten plaats, zoals het diversiteitsprogramma 'de Kracht van het Verschil' van de politie en haar inspanningen om etnisch profileren terug te dringen, de Gelijke Kansen Alliantie, en het Actieplan arbeidsdiscriminatie.

Gezamenlijke invulling
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert de Nederlandse invulling van de Decade vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de bestrijding van racisme en het stimuleren van de sociale samenhang in de Nederlandse samenleving. Het ministerie van SZW hecht veel waarde aan een actieve dialoog met de samenleving over invulling en uitvoering van de Decade. Zo zijn er verschillende ronde-tafelbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij zijn door de aanwezigen vanuit de Afro-gemeenschappen waardevolle en breed gedragen prioritaire thema’s en ideeën voor activiteiten verzameld die van belang zijn voor de Decade en waarvan de verdere uitwerking c.q. planvorming voor maatschappelijk initiatief bij de gemeenschappen zelf ligt. Het ministerie nodigt maatschappelijke organisaties, burgers, (culturele) instellingen en lokale overheden uit om ook zelf een bijdrage te leveren aan de invulling van de Decade. Deze is daarmee afhankelijk van de actieve inzet van al deze partijen. 


Actueel inzicht in thema’s en activiteiten
Deze website draagt bij aan het overzicht van activiteiten die maatschappelijke organisaties, betrokken burgers en het ministerie specifiek in het kader van de Decade uitvoeren.