Overzicht Decade-activiteiten 


Hier leest u over diverse activiteiten die gaan plaatsvinden of hebben plaatsgevonden in het kader van de Decade. Heeft u een activiteit die u hier zou willen toevoegen, neem dan contact op.

 

 • VN Decennium Fondsen op naam: Cultuur en Sociaal

Het Oranje Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben beiden een Fonds op Naam opgericht van waaruit lokale, regionale en/of landelijke, culturele en sociaal maatschappelijke initiatieven gesteund worden: VN Decennium Fonds Sociaal (Oranje Fonds) en VN Decennium Fonds Cultuur (Prins Bernhard Cultuurfonds). Vanuit deze fondsen worden (innovatieve) culturele en maatschappelijke initiatieven ondersteund die gericht zijn op het duurzaam tot stand brengen van verbinding van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst (zoals gedefinieerd door de VN) met de Nederlandse samenleving en onderling, door bij te dragen aan bewustwording ten aanzien van anti-zwart racisme en het tegengaan van stereotypering en vooroordelen.
 
Beide fondsen hebben veel expertise op het gebied van ondersteunen van culturele en maatschappelijke initiatieven en willen via de VN Decennium Fondsen op naam een bijdrage leveren aan het bevorderen van de  inclusieve samenleving. U wordt geïnformeerd via de website van Prins Bernhard Cultuurfonds en Oranje Fonds hoe en vanaf wanneer u een projectvoorstel kunt indienen en welke speerpunten de fondsen hanteren. De fondsen bieden graag hun expertise en ervaring aan en kennen een laagdrempelig en een relatief eenvoudig aanvraagproces.
 

 • Ondersteuningsfunctie

'Together We Will Stand’ is de naam van het projectvoorstel waarmee Stichting Ocan begin april 2018 winnaar is geworden van de onderhandse meervoudige aanbesteding voor de tijdelijke ondersteuningsfunctie Decade. Het ministerie van SZW heeft deze ondersteuningsfunctie opgericht naar aanleiding van de behoefte aan ondersteuning bij het uitwerken van maatschappelijk initiatief die is uitgesproken door de doelgroep van de VN Decade for People of African Descent (Gemeenschappen van Afrikaanse afkomst: Sub-Sahara Afrika, Surinaams, Antillen en overig Afro-Caribisch ).

Doel ondersteuningsfunctie en aanbesteding
Het doel van de ondersteuningsfunctie is om organisaties en maatschappelijk actief betrokken mensen uit de Afrikaanse gemeenschappen te stimuleren en te adviseren bij het vormgeven en tot uitvoering laten komen van kansrijke maatschappelijke initiatieven. Dit moet leiden tot meer kwalitatief goede en impactrijke projecten en meer zichtbaarheid voor projecten vanuit de Afrikaanse gemeenschappen die zich onder meer richten op de bestrijding van racisme, het bevorderen van inclusie en verbinding in de samenleving en die functioneren met:
- subsidies van private fondsen en/of;
- subsidies van relevante publieke fondsen en/of;
- gemeentelijke en provinciale subsidies en/of;
- zo mogelijk met een eigen bijdrage (capaciteit/middelen) en/of;
- particuliere donaties uit de samenleving.

Het gaat dan bij voorkeur om projecten die overdraagbaar zijn en dus meermaals uitgevoerd kunnen worden. De ondersteuning richt zich met name op het versterken van de schrijfvaardigheden, het organiserend vermogen en professioneel (net)werken van organisaties zodat de invulling van het Decennium meer in samenwerking en vanuit de gemeenschappen zelfstandig getrokken kan worden.

Prioritaire doelgroepen
De doelgroep die in aanmerking komt voor ondersteuning kent een volgorde en is als volgt:
1. In eerste instantie uit de burgers, professionals en/of maatschappelijke organisaties uit de betreffende gemeenschappen in Nederland (inclusief Caribisch Nederland; de BES-eilanden) die een voorstel voor  de geprioriteerde Decennium thema’s/activiteiten hebben neergelegd bij het Trekkerscomité en/of daarover contact hebben gezocht met het Trekkerscomité. Het Trekkerscomité stelt haar netwerk hiertoe actief beschikbaar.
2. En komen in aanmerking burgers, professionals en/of maatschappelijke organisaties vanuit de Afrikaanse gemeenschappen, die zich voor de thema’s/activiteiten, die voor facilitering door SZW in aanmerking komen, willen inzetten. Bij voorkeur de projecten die eerder via de tender van SZW zijn ingediend in het kader van de UN Decade for People of African Descent.
3. Tenslotte kunnen ook andere burgers en organisaties die zich in samenwerking met mensen vanuit de Afrikaanse gemeenschappen willen inzetten voor de thema’s/activiteiten die voor facilitering door SZW in aanmerking komen, een beroep doen op de ondersteuningsfunctie.               

De ondersteuning zal onder meer gericht zijn op:
- Stimuleren en adviseren van organisaties en actief maatschappelijk betrokken burgers uit de Afrikaanse gemeenschappen om kansrijke duurzame impactrijke projecten te ontwikkelen, het benodigde budget daarvoor te verwerven en de projecten uit te voeren.


- Versterken van de schrijfvaardigheden, het organiserend vermogen en professioneel (net)werken van organisaties zodat de invulling van het Decennium meer in samenwerking en vanuit de gemeenschappen zelfstandig getrokken kan worden en aanvragers vervolgens zelfstandig in staat zijn goede projectplannen te schrijven en zij eventueel ook andere personen en organisaties daarmee kunnen helpen.
- Stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen organisaties uit de Afrikaanse gemeenschappen en met andere relevante partners.

Buiten de reikwijdte van de ondersteuning vallen:
• Het ontwikkelen van een (nationaal) actieprogramma voor het Decennium;
• Het vraagstuk van excuses en herstelbetalingen;
• Activiteiten die reeds gefinancierd worden;
• Activiteiten die betrekking hebben en uitgevoerd worden op de zelfstandige Caribische delen van het Koninkrijk (Curaçao, Aruba en Sint Maarten).

Vormgeving en uitvoering ondersteuningsfunctie
Stichting Ocan zal de ondersteuningsfunctie vormgeven en aanbieden aan de hand van de vragen en behoeften binnen de Afrikaanse gemeenschappen en zal hen voorzien van onafhankelijk en objectief advies binnen de reikwijdte van het doel van de ondersteuningsfunctie. Het advies kan, mede afhankelijk daarvan, diverse vormen aannemen, zoals adviesgesprekken, vraagbaakfunctie en/of trainingen, workshops of intervisie. Hiervoor zal Stichting Ocan een intake- en selectieprocedure hanteren. In de aanpak en werkwijze zal binnen de kaders van de opdracht een onderverdeling van projecten gemaakt worden variërend van projectidee tot projectvoorstellen in een vergevorderd stadium waardoor efficiënt advies op maat gegeven kan worden gegeven. De advisering zal een landelijk bereik hebben in Nederland en in Caribisch Nederland op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Een belangrijk uitgangspunt bij de ondersteuningsfunctie is dat de individuele verantwoordelijkheid van de idee-/projecthouder en het indienen van een aanvraag/projectplan de verantwoordelijkheid blijft van de idee-/projecthouder en dat Stichting Ocan geen taken en/of verantwoordelijkheden overneemt.

 

 • Nederlandse invulling van het UN Decade for People of African Descent: een ondersteuningsfunctie én Fondsen op Naam

Het ministerie van SZW faciliteert in het kader van de UN Decade een ondersteuningsfunctie en twee Fondsen op Naam ter bevordering van maatschappelijk initiatief.
Hiertoe is besloten op grond van de kennis die is opgedaan bij de gehouden rondetafelbijeenkomsten, waarbij er is nagedacht over een gezamenlijke invulling en uitvoering van de Nederlandse UN Decade for people of African Descent (verder genoemd: UN Decade) én op grond van de inzichten in prioritaire thema’s en activiteiten, zoals het proces van de Tender- projecten Decade.
 
Ondersteuningsfunctie
Er is behoefte uitgesproken aan ondersteuning bij het uitwerken van maatschappelijk initiatief. SZW geeft hieraan gehoor door het laten oprichten van een ondersteuningsfunctie. Het voornaamste doel van de ondersteuningsfunctie is om organisaties/mensen te ondersteunen bij het omzetten van een maatschappelijke initiatief in een concreet projectplan dat bij de Decade-fondsen op naam en zeker ook bij overige relevante fondsen of andere subsidieverstrekkers voor financiering in aanmerking zou kunnen komen. SZW heeft vijf organisaties aangeschreven met het verzoek om een offerte voor een ondersteuningsfunctie uit te brengen.
 
De organisaties aan wie gevraagd is een offerte uit te brengen voor de ondersteuningsfunctie betreft een selectie die ervaring en kennis hebben met het ondersteunen van maatschappelijk initiatief en het schrijven van projectvoorstellen. Daarnaast hebben zij ervaring met het aanvragen van fondsen en/of subsidies. Ook zijn zij bekend met of betrokken bij activiteiten in het kader van de Decade c.q. zijn bekend met de problematiek waar de doelgroep van de offerteaanvraag mee te maken heeft. Bij de selectie van organisaties heeft SZW ook gebruik gemaakt van de sociale kaart (zie site: https://www.africandescent.nl/home). De organisatie die de ondersteuningsfunctie gaat uitvoeren zal omstreeks eind maart 2018 definitief bekend zijn en kenbaar worden gemaakt.

Fondsen op Naam
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is met het Oranje Fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds overeengekomen dat zij maatschappelijk initiatief in het kader van de Nederlandse invulling van de UN Decade gaan ondersteunen. Het gaat dan om maatschappelijk initiatief dat gericht is op het duurzaam tot stand brengen van verbinding in de Nederlandse samenleving door bij te dragen aan bewustwording ten aanzien van anti-zwart racisme en het tegengaan van stereotypering en vooroordelen. 

U wordt nog nader geïnformeerd via de website van de beide fondsen hoe en vanaf wanneer organisaties een maatschappelijk initiatief in kunnen dienen.

 

 • Rapport Uitsluitingsmechanismes van mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland

  Tegen de achtergrond van het uitroepen van het Decade, heeft de Vrije Universiteit (VU) een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar wat er bekend is over uitsluitingsmechanismes van mensen van Afrikaanse afkomst in het huidige Nederland. Het onderzoek is een ‘quick scan’ van de onderzoekszwaartepunten met betrekking tot uitsluitingsmechanismes van mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland dat teruggaat tot de jaren zeventig van de vorige eeuw en dat beoogt vanuit een ‘critical studies’ perspectief inzicht te geven in benaderingswijzen, relaties tussen onderzoek en beleid en mogelijke nieuwe invalshoeken.
   
 • Tender projecten Decade

  In 2016 heeft het ministerie van SZW een budget beschikbaar gesteld voor projecten in het kader van de Decade. Dit is gedaan via een tender (nationale aanbesteding). Het doel van de tender is het vergroten van de bewustwording ten aanzien van racisme en het vergroten van de weerbaarheid van mensen in de gemeenschappen door de uitvoering van educatieve projecten. De gegunde projecten kunnen lopen tussen 1 januari 2017 en 1 april 2018. Met de projecten loopt een evaluatie mee. U kunt op de pagina over de tender meer lezen over het tenderproces en de diverse projecten.
   
 • Prijsvraag Decade Innovation Award

  Op 21 april 2017 vond de uitreiking van de Decade Innovation Award plaats. Deze prijsvraag was in oktober 2016 gelanceerd door het ministerie van SZW in samenwerking met het Kennisplatform Integratie & Samenleving. Met deze prijsvraag wilden we vernieuwende ideeën ophalen die bewustwording over anti-zwart racisme vergroten en vooroordelen tegengaan. “Zwart en Homo: kleur, etniciteit, gender en sexualiteit in Nederland” sleepte de juryprijs in de wacht, “Welke Sporen Horen We?” won de publieksprijs. Meer informatie vindt u op www.decadeinnovationaward.nl. 
   
 • Publieksconferentie VN Decennium 12 december 2016

  Op 12 december 2016 organiseerde het ministerie van SZW in nauwe samenwerking met burgers en maatschappelijke organisaties uit het veld de publieksconferentie ‘Learn, Participate & Connect: Decade for People of African Descent’. De conferentie stond in het teken van kennis delen, versterking van de eigen kracht, samenwerking en verbinding. Het was een inspirerende en interactieve dag met een veelzijdig programma vol nationale en internationale sprekers, discussies, workshops, muziek, een infomarkt en nog veel meer. Zo’n 700 bezoekers die geïnteresseerd waren in ons gedeeld verleden en een gedeelde toekomst in Nederland woonden de dag bij. Lees vooral het verslag van deze dag, met samenvattingen, foto’s en links naar meer informatie!

  Verslag van de Decade-conferentie op 12 dec 2016.pdf
   
 • Overzicht geprioriteerde activiteiten Decade

  Tijdens twee brede bijeenkomsten op 25 augustus en 21 oktober 2016 is een aantal gemeenschappelijke doelstellingen tot stand gekomen. Daarnaast is door de aanwezigen vanuit de Afro-gemeenschappen een set van 12 waardevolle en breed gedragen prioritaire thema’s en ideeën voor activiteiten verzameld die van belang zijn voor de Decade en waarvan de verdere invulling c.q. planvorming voor maatschappelijk initiatief bij de gemeenschappen zelf ligt (zie onderstaand document). Het gaat daarbij onder meer om de versterking van onderlinge samenwerking tussen gemeenschappen, diversiteit van instituties, ontsluiting van onderzoek van Afrikaanse geschiedenis in relatie tot Nederland en het dekoloniseren van geschiedenisonderwijs. Inclusiviteit en brede samenwerking zijn belangrijk bij de verdere uitwerking van deze thema’s en activiteiten. Als u geïnteresseerd bent om ook een bijdrage te leveren aan thema’s of activiteiten uit deze lijst, dan kan het ministerie van SZW u in contact brengen met (mede) initiatiefnemers. De aanvraag daarvoor kan via postbus@africandescent.

  Lijst geprioriteerde activiteiten in het kader van het decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst vs dec2016.pdf 

        

 • CBS-cijfers positie mensen van Afrikaanse afkomst

  Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van SZW diverse cijfers opgeleverd over de positie van mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland. Bijgevoegde tabellen zijn gevisualiseerd in dynamische grafieken waarin de ontwikkeling van de herkomstgroeperingen Surinaams, Antilliaans, Overig Caribisch en Sub-Saharisch zijn te volgen over de periode 1999-2015.
   
 • Lancering VN Decade

  Op 25 oktober 2015 heeft de Nederlandse lancering van het VN Decade for People of African Descent plaatsgevonden. Op de lanceringsbijeenkomst heeft mevrouw Barryl Biekman uit handen van minister Lodewijk Asscher de Decade Achievement Award in ontvangst mogen nemen. Zijn toespraak ‘Zwarte rijst: De schandvlek van de slavernij’ kunt u teruglezen op Rijksoverheid.nl. Verder kunt u de keynote spreker Doudou Diène terugzien in het NOS journaal van 25 oktober 2016 over het VN Decade for People of African Descent. Als u de film die getoond is tijdens de lancering nog een keer wilt bekijken en delen met uw netwerk, dan kan dat. De film staat op de tijdlijn van de Facebook-pagina van de Decade in Nederland. Daar vindt u ook de fotorapportage van de lanceringsconferentie.
   
 • Leerschool Academy

  Tussen september en december 2016 heeft de leerschool Academy X gelopen. Deze leerschool is ontwikkeld en begeleid door IZI Solutions, in opdracht van het ministerie van SZW. Academy X bood jongeren van Afrikaanse afkomst tussen de 18 en 35 jaar een leiderschap-/weerbaarheidstraject. De jongeren zijn geëquipeerd met kennis, kunde en een netwerk om zelf meer invloed te kunnen uitoefenen op de eigen situatie en de positie op de arbeidsmarkt. En ook om als klankbord te kunnen fungeren voor het ministerie van SZW met betrekking tot maatschappelijke kwesties die binnen de diverse gemeenschappen spelen. De leerschool is afgerond met een slotbijeenkomst in Amsterdam en Rotterdam. Hierin hebben de deelnemers aan hun netwerk gepresenteerd over de kennis en ervaring die ze hadden opgedaan en wat deze leerschool hen persoonlijk heeft opgeleverd. De deelnemers waren positief over het traject dat ze hebben doorlopen.
   
 • Verhalenwedstrijd Inclusive Works Write & Unite 2016

  Het ministerie van SZW heeft de verhalenwedstrijd ‘Inclusive Works Write & Unite’ voor aspirant-auteurs medegefinancierd. De verhalen, bestemd voor jonge kinderen, moesten gaan over de gelijkwaardigheid van mensen met verschillende huidskleuren, in het bijzonder mensen van Afrikaanse afkomst. De winnende verhalen dragen bij aan de positieve ideeën en gevoelens over mensen van Afrikaanse afkomst. Op 18 november 2016 vond de prijsuitreiking plaats. De winnaar van de peutercategorie (1-3 jaar) werd Carolijn Leisink met het verhaal ‘Vlechten’. Alieke Bruins heeft de kleutercategorie (4-6 jaar) gewonnen met het verhaal ‘De Boomhut’. Beide verhalen worden als prentenboek uitgegeven in het Nederlands en het Engels. De jury bestond uit een divers gezelschap onder gedeeld voorzitterschap van Gerda Havertong en Domenica Ghidei en heeft in totaal 143 verhalen beoordeeld. Een verslag van de avond, de juryrapporten en meer over Write & Unite 2016 is terug te lezen.
   
 • Black Achievement Month

  In de maand oktober 2016 vond er in verschillende steden een Black Achievement Month (BAM) plaats, waarbij aandacht gegeven werd aan bijzondere bijdragen van Nederlanders van Afrikaanse afkomst via exposities, debatten, theater, dans en film. De overheid co-financiert de BAM en zal dat in 2017 opnieuw doen.
   
 • In gesprek over de invulling van de Decade

  Gedurende 2016 is het ministerie van SZW intensief in gesprek geweest met verschillende organisaties en burgers vanuit de gemeenschappen van Afrikaanse afkomst over een goede invulling van de Decade. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd met onder meer gevestigde organisaties, grassroots, de creatieve sector en jongeren. De verslagen van deze bijeenkomst treft u hieronder aan.
 • 2016-05-12 - Weergave ronde tafel creatieve sector 12 mei 2016.pdf 
 • 2016-06-08 - Weergave ronde tafel enkele organisaties 8 juni 2016.pdf 
 • 2016-06-22 - Weergave ronde tafel samenwerkende organisaties en anderen 22 juni 2016.pdf 
 • 2016-07-05 - Weergave vervolg ronde tafel creatieve sector en anderen 5 juli 2016.pdf 
 • 2016-08-25 - Hoofdlijnen uitkomsten creatieve sessie VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst 25 augustus 2016.pdf 
 • 2016-08-29 - Weergave ronde tafel met jongeren 29 augustus 2016.pdf
 • 2016-10-21 - Weergave creatieve verdiepingssessie VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst 21 oktober 2016 vs 09122016 incl. overzicht geprioriteerde activiteiten