Stichting Afro Europese Vrouwenbeweging Sophiedela

 

Naam Stichting Afro Europese Vrouwenbeweging Sophiedela
Website

-

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid beleidszaken; bestuurslid Jongeren.

Naast het bestuur, zijn er drie werkgroepen op het gebied van: Mensenrechten; Rootsynergy & Familierelaties en Slavernijverleden en twee Commissies: Project Rosa Parks Award en Commissie Internationale samenwerking.
Aantal betrokken vrijwilligers: de inzet van vrijwilligers is afhankelijk van het uit te voeren project. 

Het vaste vrijwilligerskorps  bestaat uit 22 personen.

Organisatietype Stichting
Financiering -
Branche Emancipatie, Bewustwording, Racismebestrijding
Werkgebied Internationaal & Nationaal (Den Haag) 
   
Strategie Kennis-, expertise uitwisseling en lobby; organiseren van: laagdrempelige groeps-activiteiten/huiskamersessies; themabijeenkomsten;  expertmeetings en workshops.
Uitgangspunten strategie Sophiedelas handelen is gebaseerd op de Pan Afrikanistische visie.
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Bevorderen dat vrouwen actief participeren in duurzame  ontwikkelingsprocessen, die moeten leiden tot duurzame verbetering van de kwaliteit van het menselijke bestaan. De missie komt het beste tot haar recht in de volgende kenmerken: *zwart bewust  * cultureel bewust *vooruitstrevend *uitdragen emancipatiegedachte  *bewustwording *verantwoordelijkheid  *professionaliteit   *openheid *democratisch  *volharding *gezelligheid *vriendelijkheid * sportief  *saamhorigheid *doorzettingsvermogen  *wilskracht *eenvoud *energiek *respect.
Visie Sophiedela is vanaf het begin van haar oprichting eind jaren tachtig van de vorige eeuw gefocust op de volwaardige participatie van de Afrikaanse vrouw en in diaspora, in alle sectoren van het sociaal maatschappelijk, cultureel en economisch leven. In deze  visie doet de vrouw volwaardig mee. Het gaat uit van sociaal, maatschappelijke en familie relaties waarin de vrouw zich erkend weet, tot zelfontplooiing wordt gestimuleerd en haar talenten volledig kan benutten. Een samenleving waar geen plaats is voor racisme, uitsluiting (zowel sociale, economische als technologische uitsluiting) en achterstelling. In deze visie die gebaseerd is op de Pan Afrikanistische filosofie,  gaat Sophiedela uit van een belangrijke rol voor de (zwarte) man binnen het emancipatieproces en het opvoedingsproces van de kinderen.  
Doelstelling(en) & speerpunten

Educatieve vorming, onder meer door het organiseren van themadagen en discussieavonden;  de ontwikkeling van beleid en methoden voor het uitdragen van cultuur; het zichtbaar maken van de sociaal economische positie van de doelgroep en het aangeven van instrumenten ter verbetering daarvan; het aangaan van samenwerking met organisaties die zich ten doel stellen de verbetering van de positie van de vrouw en meisjes in het algemeen en specifiek de Afrikaanse diaspora doelgroep; het stimuleren en uitvoeren van sociaal-culturele recreatieve, sportieve en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de doelgroep; het ondersteunen van activiteiten met inschakeling van vrijwilligers.

   
Projecten

De uitgifte van  een emancipatie (Rosa Parks) award.
Uitvoering van de ROSA PARKS AWARD lezing
Uitvoering van de AU DECADE voor Afrikaanse Vrouwen
Uitvoering van de VN Post 20 Agenda
Deelname aan de Werkgroep UN Decade voor mensen van Afrikaanse afkomst.