Stichting Tiye International

 

Naam

Stichting Tiye International

Koepel NGO van 21 landelijke Organisaties van Zwarte- , Migranten- en Vluchtelingen vrouwen en- jongeren. TIYE International heeft  een  special consultatieve status bij de Economische Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties.

Website

www.tiye-international.org

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Bestuurssamenstelling: Tiye kent een Algemeen bestuur van  elf gekozen vertegenwoordigers van  de aangesloten organisaties die uit hun midden een dagelijks bestuur kiezen.

Organisatie- en formatiestructuur: Bestuur- adviesraad/Secretariaat / Office manager- Werkgroepen/ Projectstuurgroepen/ 15 lokale netwerken, ondersteund door  lokale netwerkbegeleiders.  Aantal vaste medewerkers: zes vaste  full time onbetaalde medewerkers. Aantal betrokken vrijwilligers: van alle aangesloten organisaties totaal 75 voor landelijke activiteiten.

Tiye onderhoudt verder samenwerkingsverbanden op nationaal niveau met:  het CEDAW Vrouwen Netwerk NL, COORDINATIE NETWERK UNSCRESOLUTIE 1325. Op Europees niveau o.a. met: Europees Netwerk Women in Development. Op Internationaal niveau  o.a. AWID , Allianci  (Platform van organisaties ter Preventie en bestrijding van  Geweld tegen Vrouwen in het Caraïbisch gebied).

Organisatietype Stichting
Financiering Tiye heeft sinds haar bestaan in 1994 nooit structurele subsidie van de Nederlandse overheid ontvangen. Dank zij Europese en private fondsen en door de sterke motivatie en inzet van haar aangesloten NGO’S  is het Tiye gelukt zich tot nu toe in stand te houden en diverse projecten, seminars en andere informatieve, empowerment- en andere leerzame activiteiten te realiseren, in het belang van de grote achterban Eigen Middelen : kapitaliseren onbetaalde professionele inzet.
Branche Vrouwenbeweging
Werkgebied Internationaal & Nationaal (Den Haag) 
   
Strategie Door strategische allianties te sluiten met aanverwante NGO's wil Tiye haar draagvlak vergroten met name tegen GENDER  EN INTERSECTIONELE discriminatie INCLUSIEF  racisme. Door het zorg dragen van deskundigheidsbevordering aan haar aangesloten organisaties. Door internationale strategische allianties te sluiten. Door het verstrekken van informatie en het organiseren van seminars, conferenties en presentaties en /of consultation meetings van onderwerpen die betrekking hebben op onze doelstellingen. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de overheid. PRO –ACTIEF ZIJN, ook  op Europees –en internationaal niveau.
Uitgangspunten strategie - Meervoudig perspectief; Het bevorderen en behartigen van de Rechten van (ZMV)vrouwen en jongeren o.a. door EMPOWERMENT ACTIVITEITEN , rekening houdend met de diverse dimensies en de doelgroep (en)  te voorzien van  relevante informatie , training en scholing.
- African centrerd perspectief  door het onderwijzen in de internationale en nationale instrumenten die als handvat te gebruiken ter bestrijding van racisme, xenofobie, Afrophobia en andere intolerante vormen van discriminatie en bescherming van mensenrechten. Gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid op diverse relevante gebieden in dit kader.
- Eurocentric perspectief Door het geven van trainingen en voorlichting  om inzicht  te verwerven  in Europese relevante wet – en regelgeving om zodoende in discussie en in dialoog te kunnen gaan met andere Europese STRUCTUREN , MEP’S / ECOSOC- EU  vanuit een zwart perspectief. Op bestuurlijk niveau geparticipeerd in de Europese Vrouwen Lobby en  in de VN /Europese COORDINATIE GROEP WERELD CONFERENTIE DURBAN 2001.
- Afro Caribisch Nederlands perspectief:  zie  het  bovenstaande
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Politieke en Beleidsbeïnvloeding, Belangenbehartiging,  Onderzoek, Educatie en Racismebestrijding
   
Doelgroep Doelgroepen zijn Zwarte -, Migranten - en Vluchtelingen vrouwen en (ZMV) -jongeren. Vrouwen in het algemeen.
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Tiye is van mening dat de positie van Zwarte -, Migranten - en Vluchtelingen (ZMV)vrouwen en - jongeren specifieke aandacht vraagt, vooral vanwege de reële kans dat zij te maken krijgen met achterstelling als vrouw en als etnische minderheid (al of niet) in combinatie met andere identiteiten. In haar missie vervat Tiye dan ook 'de rechten van de mens en duurzame ontwikkeling'. Als leidraad hiertoe hanteert Tiye onder andere de definitie van de  voormalige Emancipatieraad over maatschappelijke zelfstandigheid (mei1996.) Onder maatschappelijke zelfstandigheid waarbij uitdrukkelijk is inbegrepen en  wordt verstaan: zorgzelfstandigheid, financiële zelfstandigheid en sociale zelfstandigheid.
Visie

TIYE International is een samenwerkingsverband van 21 landelijke organisaties van Zwarte - , Migranten - en Vluchtelingen (ZMV) vrouwen en -jongeren. Tiye heeft Mensenrechten inclusief  de Rechten van (ZMV )vrouwen en jongeren hoog in haar vaandel. sinds 1998.       

                                                           
In de visie van Tiye vormt keuzevrijheid voor iedereen een belangrijke rol. Keuzevrijheid ontstaat echter niet door het bieden van gelijke kansen en het realiseren van gelijke rechten, wanneer (in het beleid)voorbij wordt gegaan aan de verschillen in macht en de positie tussen mannen en vrouwen in al hun diversiteit. Keuzes kunnen maken staat immers in relatie tot macht. Tiye vindt dat in een fatsoenlijke, geëmancipeerde samenleving met een maatschappelijk bestel gelijke participatie van mensen als individuen moet gegarandeerd worden. De (sturende) rol van de overheid zal daarom gericht moeten zijn op het opheffen van de in maatschappelijke structuren en  - instituties gewortelde en gesanctioneerde ongelijke machtsverhoudingen en niet in het opleggen van meer maatschappelijke barrières. Overbodig aan te geven dat de rechten van de ZMV  vrouwen en - jongeren in Nederland nog steeds worden geschonden en daardoor ook de duurzame ontwikkeling van deze doelgroepen.

Doelstelling(en) & speerpunten

Tot de  statutaire doelstelling van TIYE International behoren:
1. Het bevorderen van gelijke en reële kansen voor de effectieve participatie van zwarte en migranten vrouwen in alle sferen van het leven met name in de economische, sociale-, juridische- en politieke besluitvorming.
2. Het bevorderen van solidariteit tussen vrouwen en mannen wereldwijd.
3. Het verbeteren en vergroten van effectieve deelname van ZMV vrouwen aan maatschappelijke participatie, zodat vrouwen en mannen samen kunnen werken aan gelijkwaardigheid, duurzame ontwikkeling en gerechtigheid. 4. Het bestrijden van racisme en alle andere vormen van discriminatie op alle niveaus in de samenleving voor het voorzien van toegang tot werkgelegenheid, geschikte arbeidsvoorwaarden en controle over economische hulpmiddelen.  Inclusief :Het bestrijden van sociaal economische uitsluiting van ZMV vrouwen en jongeren. 
5. Het bevorderen van gezamenlijke acties op landelijk, Europees en internationaal niveau, zonder de diversiteit tussen vrouwen ,die gebaseerd is op hun economisch en politiek milieu, ras, leeftijd en religie ,te ontkennen. 
6. Het bestrijden van alle vormen van geweld tegen vrouwen en jongeren, inclusief symbolisch geweld.
7. Het bevorderen van een brugfunctie en  de interactie tussen vrouwen uit het Zuiden die in het Noorden wonen en vrouwen in het Zuiden en gesprekspartner zijn.

   
Projecten

Op het gebied van geweld tegen vrouwen en discriminatie  zijn bekend: "Break Through", "Violence Alert!", "Speak Out" - To empower Black ad Migrant Women against Violence against Women and youth. "Symbolic Violence" against BMR women. "Intersection of Forms of Multiple Discrimination". "Action Now!". "Towards a Workforce without  Discrimination" en "EU-Allinc". Deze projecten zijn gesubsidieerd via Europese Fondsen in trans nationaal verband.


Op het gebied van empowerment zijn bekend: "Women and Peace", "In Her Own Hands" about Empowerment of women and girls in conflict areas from a gender perspective in the D.R.Congo.  Doelgroep mensen van Afrikaanse afkomst.
Op het gebied van herdenken en verwerken van het Nederlands slavernijverleden: sedert 2000 in samenwerking met het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS), participeert Tiye in de CERD/DPFA 2001  COORDINATIEGROEP. Van hieruit heeft TIYE diverse projecten en /of initiatieven  mede georganiseerd. De overall COORDINATIE is in handen van het LPS. Tiye fungeert daarnaast als facilitator bij de jaarlijkse 1 juli herdenking in Utrecht georganiseerd door de Stichting Kinki Liba. 
Op het gebied van (mensenrechten) educatie en safe environment op lokaal niveau (UN MDG 3).


Op het gebied Actiegerichte activiteiten: gebruikt Tiye het middel van overheidsbeleidsbeïnvloeding  door middel van het uitbrengen van statements, al dan niet in samenwerking met andere organisaties.


Demonstraties: Tiye organiseert geen demonstraties, maar doet wel oproepen om in samenwerking met andere organisaties te demonstreren tegen bijv. Zwarte Piet. Schending van mensenrechten wereldwijd.
Lezingen: Tiye ontvangt diverse aanvragen om lezingen te  houden vanuit diverse invalshoeken vanuit een gender - en zwart perspectief.