Psychopraktijk SamenWijs

 

Naam Psychopraktijk SamenWijs
Website

www.psychopraktijksamenwijs.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Organisatie- en formatiestructuur: ZZP-er
Aantal vaste medewerkers: 1
Aantal betrokken vrijwilligers: 1

Organisatietype Overige
Financiering

Ik wil graag fondsen binnen halen voor het opzetten van een weekendschool in Rotterdam, zodat ik goede methoden kan inzetten voor het begrijpend lezen (in maatschappelijke context) en het leesplezier te stimuleren.

Branche Informatievoorziening
Werkgebied Rotterdam
   
Strategie Lezingen geven over het onderwijssysteem en leerlingvolgsysteem, zodra de bestuurders van het Trefcentrum zich kunnen vinden in het opgestelde projectvoorstel. Ouders op de hoogte stellen dat dit project van start gaat en peilen hoe zij hiertegenover staan. Met andere woorden onderzoeken of er behoefte bestaat aan extra instructietijd voor hun kinderen voor m.n. taal en reken-wiskunde. Intakegesprekken voeren met ouders die zich hebben aangemeld. Schoolgegevens per leerling analyseren, aanvullend didactisch onderzoek afnemen en leerniveaus vaststellen. Het samenstellen van leer- en vormingsprogramma's voor de verschillende groepen. Klassikale lessen op woensdagen en donderdagen van anderhalf uur per middag/avond voor groep 6, 7 en 8 realiseren tot eind van het schooljaar.
Uitgangspunten strategie Meervoudig perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Informatievoorziening en Educatie
   
Doelgroep Kinderen uit het basisonderwijs met een migranten achtergrond in de leeftijd van 10 tot 13 jaar en hun ouders.
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie Het cognitieve ontwikkeling en sociale ontwikkeling van kinderen verbeteren. Ouders betrekken bij de activiteiten binnen de school en hun bewust maken hoe zij hun kinderen adequaat kunnen bijstaan tijdens de basisschoolperiode. De extra instructietijd voor deze doelgroep en ouderbegeleiding kunnen leiden tot een positieverbetering van kinderen met een migrantenachtergrond uit deze wijk.
Visie Het projectvoorstel is op 13-11-2015 ingediend voor studiebegeleiding voor leerlingen van de basisschool bij Trefcentrum Wi Masanga. Dit project is gericht op het ondersteunen van migrantenkinderen van de basisschool (groep 6, 7 en 8) en hun ouders uit de wijk Het Nieuwe Westen en omgeving bij het verbeteren van de leerprestaties, het verruimen van hun algemene ontwikkeling, het versterken van sociale vaardigheden en identiteitsontwikkeling en het vergroten van zelfvertrouwen.
Doelstelling(en) & speerpunten

Het geven van instructie en het begeleiden van leerlingen bij taal en/of rekenproblemen, studievaardigheden, citotrainingen, het verstevigen van hun zelfbeeld en het reduceren van faalangst; -Het houden van lezingen voor ouders met betrekking tot het onderwijssysteem, het leerlingvolgsysteem, opvoedingsvraagstukken en ouderparticipatie op scholen; -Het voeren van intakegesprekken met ouders en het verlenen van hulp op maat aan kinderen in kleine groepen of individueel; -Het voeren van schoolgesprekken met ouders (en hun kind) en de orthopedagoog.

   
Projecten

zie strategie