Landelijke overlegorgaan Afrikanen (LOA)

 

Naam Landelijke overlegorgaan Afrikanen (LOA)
Website

www.loa-platform.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

25-100

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Ledencontributie, Donatie, Steun van derden: Overheden en Fondsen
Branche
 • Onderzoek en wetenschap
 • Kennisdeling en onderwijs
 • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
 • Zorg en welzijn
 • Media, informatie en communicatie
Werkgebied Welzijn en Onwikkeling
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
4. Diversiteitsbeleid
7. Zorg en welzijn
9. Empowerment mensen van Afrikaanse afkomst
11. Jongeren talentontwikkeling en empowerment
12. Kennis en informatievoorziening

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Visie
Erop toezien van een brede coalitie van (Sub-Saharische) Afrikaanse Nederlanders. Een zelfredzame Afrikaanse gemeenschap in Nederland met een proactieve mentaliteit, waarbij werken aan een inclusieve samenleving centraal staat.

Missie
Een zeer professionele en gewaardeerde sociale partner worden, binnen de Nederlandse samenleving. Een volwaardige speler op alle fronten binnen de Nederlandse samenleving, die een toegevoegde waarde heeft voor de algemene maatschappelijke belangen van alle inwoners van Nederland.

Doelstelling(en)
 • De doelgroepen mobiliseren om hun gezamenlijke belangen te behartigen.
 • Bestrijden en terugdringen van de enorme werkloosheid binnen de doelgroep
 • Perspectieven creëren voor de opkomende generatie op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, carrière, ondernemerschap en politiek.
 • Stimuleren van coöperatieve ondernemerschap binnen de gemeenschap
 • Werken aan een degelijke terugkeer van uitstromende ouderen naar land van herkomst.
 • Het ontwikkelen en empoweren van de doelgroep tot zelfredzaamheid(sociale, culturele, economische en maatschappelijke participatie) in de Nederlandse samenleving.
 • De doelgroep stimuleren om bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van land van herkomst. Samenwerkingsverbanden met:
   
Projecten

Kennis- en informatiedeling:
Verzameling, verstrekken en uitwisseling van informatie, kennis en vaardigheden.

Conferenties en Workshop:
Workshops en trainingen t.b.v. het werk van de doelgroep.