Stichting Bokemei

 

Naam Stichting Bokemei
Website

www.bokemei.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

10-25

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Eigen acties en donateurs
  • Branche
  • Kennisdeling en onderwijs
  • Bevorderen weerbaarheid en gemeenschapsvorming (community building)
Werkgebied Ghana
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

5.Onderwijs
10.Vrouwen empowerment
11.Jongeren talentontwikkeling en empowerment
Overig, training en werkgelegenheid

   
Doelgroep Afrika
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

De visie van Stichting Bokemei is gebaseerd op solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden en de internationaal erkende mensenrechten, waarin is vastgelegd dat ieder mens recht heeft op vrede, veiligheid en bestaanszekerheid. Dit is een wederzijds belang. Zolang mensen in ontwikkelingslanden onvoldoende bestaanszekerheid hebben zullen zij vaker de intentie hebben weg te trekken om te ontsnappen aan de armoede en om vrede, veiligheid en geluk elders te beproeven.

Onze doelen sluiten aan bij de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, in 2000, in Dakar, Senegal, als volgt geformuleerd:

  • Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft moet in 2015 gehalveerd zijn t.o.v. 1990.
  • In 2015 moeten alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen.

Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Gelijke kansen in 2005 voor jongens en meisjes in basis- en middelbaar onderwijs.
De focus bij onze projecten ligt op onderwijs, training en het creëren van werkgelegenheid, waarin de NGO Bokemei in Ghana wordt ondersteund zo lang dit nodig is. Ondersteuning en versterking van buurtorganisatie via ouderparticipatie en buurtgenoten is een belangrijk nevendoel om in de nieuwe opbouwwijk rond de school ontbrekende voorzieningen te creëren. Bokemei wil de jeugd en bevolking een steuntje in de rug geven om hun leefsituatie structureel te helpen verbeteren. Uitgangspunt is dat de belanghebbenden het zelf kunnen en willen en daarin willen we investeren. Benodigde goederen, materialen en arbeid worden in Ghana aangekocht om de lokale bevolking hiervan te laten profiteren en de economische ontwikkeling van dit gebied te stimuleren.

Doelstelling(en)

De kwaliteit van het overheidsgefinancierde onderwijs is met name op de Junior High School(JHS) in Ghana nog te theoretisch. De behoefte aan kwaliteitsverbetering van de bestaande programma’s en het ontwikkelen van vervolgprogramma’s die afgestemd zijn op de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking wordt steeds groter. Privéscholen zijn voor arme families onbetaalbaar. De komende jaren zal Bokemei zich richten op het realiseren van een schoolcomplex met onder meer gekwalificeerd onderwijs op vaktechnische gebieden die voor arme families betaalbaar is. Deze Junior High School (JHS), gericht op vervolgonderwijs aan jongens en meisjes tussen de 12 tot 16 jaar, sluit aan bij het reguliere beroepsonderwijs in Ghana en wordt afgesloten met een Staatsexamen. De specifieke Bokemei benadering is om dit onderwijs meer praktijkgericht te maken en na afronding hiervan de jongeren te ondersteunen bij het vinden van een baan, c.q. het oprichten van een eigen bedrijf. Er is volop werk voor gekwalificeerde vaklui. Zo wordt voorkomen dat deze jongeren aan de rand van de samenleving blijven en wordt hen een rooskleuriger toekomst geboden.

Specifieke aandacht wordt besteed aan de vorming en begeleiding van meisjes.
Meer dan de helft van de meisjes in Ghana gaat niet naar school.

Realisatie onderwijscomplex 2009-2016
Bouw en inrichting van een schoolgebouw voor basis en voortgezet onderwijs met zes klaslokalen. Daarnaast aanpassing van een reeds bestaande ruimte voor kleuteronderwijs. Gezamenlijke capaciteit is maximaal twee honderd vijftig leerlingen.
In de eerste fase realisatie van 3 klaslokalen voor de groepen 1 t/m 6 van het basisonderwijs (beneden laag) en het geschikt maken van een kleuterlokaal.

Bouw en inrichting van ICT lokaal voor onderwijs en trainingen met toegang tot internet. Bouwen van ruimtes voor bewakers en beveiliging van muren om het complex. Aanleg van water, sanitaire- en elektriciteitsvoorzieningen en speelplaatsen.

Bouw en inrichting van een keuken, schoolkantine en magazijn.

Geleidelijk op gang brengen van het onderwijs en ouderparticipatie stimuleren.

De tweede fase behelst de bouw van een eerste en tweede verdieping op de school met 3 klaslokalen voor de Junior High School leerlingen, sanitaire ruimtes, een docentenkamer en een bibliotheek. Inrichting van de tegenover de schoolgebouwen gelegen praktijkruimtes voor bouw/ techniek/ metaalbewerking, mode en kleding, catering, administratie en landbouw. Daarnaast bouw en inrichting van vergaderruimte, aula, tentoonstellingsruimte, werk- en kantoorruimten.

 

4.3. Kenniscentrum

Stichting Bokemei kiest ook voor de inrichting van een Kenniscentrum, gericht op training en creëren van werkgelegenheid. Enerzijds om leerlingen van de JHS buiten schooltijd praktijkervaring te laten opdoen. ’s Avonds en in het weekend worden de schoollokalen gebruikt als kenniscentrum voor jeugd en volwassenen. Er kunnen bijvoorbeeld praktijklessen en workshops worden gegeven, of kennisuitwisseling, al naar gelang de behoefte.

Anderzijds is het kenniscentrum bedoeld om trainingen te geven en werkgelegenheid te creëren voor de lokale bevolking (inclusief leerlingen JHS). Vooral aan alleenstaande moeders en kleine boeren willen wij veel aandacht besteden. Zij zullen een aanbod krijgen voor training en onder voorwaarden een microkrediet om hun inkomsten te verbeteren.

Realisatie Kenniscentrum

Bouw en inrichting van het kenniscentrum

Eerst zal een tijdelijke loods van golfplaten worden gebouwd om de landbouw machine van de stichting te huisvesten. Dan kan ook de training aan kleine boeren starten. Naarmate het schoolgebouw vordert zal de loods worden vervangen door een stenen gebouw en kan de inrichting van praktijkwerkplaatsen van start gaan.

Financiële onafhankelijkheid door zelfvoorziening

Het streven is om onderwijsproject en kenniscentrum zelfstandig te laten functioneren, waarbij ook de inkomsten voornamelijk uit Ghana zullen komen. Hiertoe worden projecten ontwikkeld die op termijn winstgevend zullen zijn.

Samenwerkingsverbanden met: Lokale Chiefs en bevolking, onderwijsinstellingen, ministeries van onderwijs en sociale zaken.
   
Projecten

Naam: onderwijs bouwproject
Korte inhoud: zie doelstelling, zie website