Stichting Nationaal Monument Nederlands slavernijverleden (Landelijk Platform Slavernijverleden/LPS)

 

Naam Stichting Nationaal Monument Nederlands slavernijverleden (Landelijk Platform Slavernijverleden/LPS)
Website

www.platformslavernijmonument.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

Organisatie- en formatiestructuur: Bestuur, Lid organisaties en Samenwerkende partners in Republiek Suriname en Curaçao; Expertcommissies en Adviseurs
Aantal vaste medewerkers: negen( onbetaald)
Aantal betrokken vrijwilligers: 14 professionele vrijwilligers (onbetaald)

Organisatietype Stichting
Financiering Voor het realiseren van de doelstellingen wordt geput uit eigen middelen en expertise. Zo nodig wordt om fondsen gevraagd. De stichting staat open voor financiële steun.
Branche Slavernijverleden & racismebestrijding
Werkgebied Internationaal en Nationaal (Den Haag/Utrecht/Suriname/Curaçao)
   
Strategie Het (doen) verrichten van onderzoek; het realiseren van ontwikkelingswerkzaamheden die bijdragen aan de bewustwording over de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en aanverwante thema's. Hiertoe samenwerkingsverbanden aangaan met relevante instituties en universiteiten; Nationale Reparation Commissie Suriname; de PARCOE en NGOCAR Het bijwonen van (inspraak)bijeenkomsten op het gebied van Mensenrechtenvraagstukken en van alle andere bijeenkomsten en conferenties die belangrijk zijn voor de verwerking van het slavernijdossier zoals georganiseerd door relevante (internationale) mensenrechtenorganen en internationale Pan Afrikaanse bewegingen. Het geven van voorlichting aan en het organiseren en mobiliseren van de achterbannen van de Stichting. Het schrijven van (beleid en politiek beïnvloedende & protest)brieven en statements aan daartoe bevoegde instanties.
Uitgangspunten strategie Meervoudig en African centred perspectief
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit Herdenking, Verwerken, Educatie, Onderzoek, Racismebestrijding, Voorlichting en Informatievoorziening, Beleidsbeïnvloeding
Actiegerichte activiteiten Conferenties, demonstraties, protestbijeenkomsten, lezingen en workshops
   
Doelgroep De stichting richt zich op verschillende doelgroepen. Hoofddoelgroep is de nazaten van de tot slaaf gemaakten.
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie De stichting richt zich op doelstellingen die moeten leiden tot een adequate afwikkeling van het dossier, te weten: Het zich ontwikkelen en positioneren als hét (inter)nationaal actiegerichte symbool op het gebied van de verwerking en herdenking van het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden door structureel en van uit verschillende invalshoeken het Nederlands slavernijverleden en de effecten daarvan voor de Nederlandse samenleving, nationaal, regionaal en internationaal, voor het voetlicht te brengen. Het aanjagen, stimuleren en motiveren van de verschillende stakeholders, in het bijzonder de Nederlandse overheden (lokaal, provinciaal, nationaal en in koninkrijksverband) om in actie te komen ter optimale verwerking van het slavernijverleden.
Visie Uitgangspunt van de Stichting is de afwikkeling van het Nederlandse slavernijdossier vanuit het perspectief van de nazaten van de slachtoffers van het Nederlands Slavernijverleden. Pas wanneer Reparations (wat meer is dan geld alleen) inclusief de reconstructie van het geschiedenisonderwijs voor zover het betreft het Nederlandse slavernijverleden en het aanbieden van excuses voor het verwerpelijk slavernijverleden door Nederland, is gerealiseerd, kan er sprake zijn van de afsluiting van het Nederlandse slavernijverleden.
Doelstelling(en) & speerpunten

De doelstellingen hebben betrekking op het tot stand brengen van een nationaal statisch en dynamisch monument ter herdenking en verwerking van het Nederlandse slavernijverleden in Nederland en in alle andere gebieden alwaar Nederland slavernij heeft bedreven en die Nederland, in dit kader, een zichtbare plaats geven. Het creëren van ruimte en aandacht binnen de Nederlandse samenleving voor de geschiedenis, de trauma's en de hedendaagse erfenis van slavenhandel en slavernij die onder Nederlandse verantwoordelijkheid plaatsvond in het Atlantisch gebied. De bewustwording van de eigen culturele identiteit van Afrikanen in diaspora en Inheemsen. Het bevorderen van het begrip tussen westerse en niet westerse culturen en bevolkingsgroepen. Het (doen) uitvoereng van de VN Durban Verklaring en het Programma van Actie (2001) en alle relevante Verdragen in het kader van Racismebestrijding, Vreemdelingenhaat en Aanverwante onverdraagzaamheden.

   
Projecten

Op het gebied van racismebestrijding: de uitvoering van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst door de Nederlandse overheid vormt de grootste uitdaging voor de Stichting, met als kern de uitvoering van de VN Durban Verklaring en het Programma van Actie(2001) en aanverwante resoluties. De stichting participeert in de VN Decennium Coördinatie Werkgroep Nederland samen met Tiye International, voert het secretariaat van de Werkgroep inclusief in het kader van het Overleg met de overheid over de ontwikkeling van het Nationaal Decennium Actieprogramma. Belangrijke initiateven zijn op het gebied van de Sociale Kaart mensen van Afrikaanse afkomst en het (wetenschappelijk) onderzoek Afrofobie ten behoeve van adequaat overheid antiracisme beleid.

Op het gebied van empowerment: Identiteitsversterkende bijeenkomsten is een belangrijke doelstelling van de Stichting. In dit verband verzorgt de Stichting lezingen en workshops al dan niet in samenwerking met binnen en buitenlandse experts en organisaties.

Op het gebied van herdenken en verwerken: Herdenken en Verwerken van het Nederlandse Slavernijverleden is een belangrijke kerndoelstelling van de Stichting en continue aandachtsgebied. Stimuleert de aandacht en organiseert zelf evenementen. Bekend zijn de rootssynergybijeenkomsten.

Op het gebied van educatie en bewustwording: Mensenrechten educatie via workshops, lezingen en rootssynergy bijeenkomsten op het gebied van het Nederlandse Slavernijverleden en het inzichtelijk maken van de effecten daarvan; empowerment van de doelgroep mensen van Afrikaanse afkomst zijn continue activiteiten van de Stichting en processen die zich voltrekken.