Ieder1Gelijk

 

Naam Ieder1Gelijk
Website

www.ieder1gelijk.nl

   
Organisatie  
Organisatie- en formatiestructuur

< 5

Organisatietype NGO (zelf) organisatie
Financiering Wga en diverse gemeeentes
Branche

Racismebestrijding
Antidiscriminatievoorziening

Werkgebied Gelderland Zuid
   
Activiteiten  
Hoofdactiviteit

2. Bewustwording en verdraagzaamheid
3. Racismebestrijding en anti-zwart discriminatie
4. Diversiteitsbeleid
5. Onderwijs
Hulp bij discriminatiegevoelens

   
Doelgroep Ieder die zich gediscrimineerd voelt
   
Missie, visie en doelstellingen  
Missie en visie

Discriminatie is een verschijnsel met complexe oorzaken en vele uitingsvormen: in opvattingen of vooroordelen, uitingen, uitsluitende behandelingen, bedreiging of geweld; op werk, school, in de zorg,
winkels, uitgaansleven, bij sport, in de wijk, openbare ruimte of op internet. De gevolgen van discriminatie zijn groot: voor de individu of de groepen die worden weggepest of uitgesloten, uitgescholden of bedreigd en mishandeld, en voor de onderlinge verbondenheid in de samenleving. Die onderlinge verbondenheid, gestoeld op gedeelde waarden is juist noodzakelijk voor een weerbare democratie. Daar hoort een samenleving bij die naar alle burgers open staat, in alle facetten inclusief is ingericht en kansen biedt.
Bovenstaande leidt tot de visie:
Bevorderen van gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie is noodzakelijk voor het functioneren en beschermen van onze democratische rechtstaat, de sociale samenhang en de onderlinge maatschappelijke verhoudingen. Burgers in Nederland moeten zich beschermd weten tegen discriminatie. Het gaat om preventie en bewustwording, maar ook om handhaving.

Doelstelling(en)

- Ieder1Gelijk, bureau gelijke behandeling Gelderland Zuid, zet zich als laagdrempelige en onafhankelijke organisatie in voor iedereen (met accent in Gelderland Zuid) die met discriminatie te maken krijgt, die zich gediscrimineerd voelt, getuige is of beschuldigd wordt van discriminatie. En voor iedereen die meer wil weten over discriminatie, ongelijke behandeling en over manieren om daarmee om te gaan. Het bureau richt zich op het bevorderen van gelijke behandeling en het voorkomen, signaleren en bestrijden van ongelijke behandeling en discriminatie op welke grond dan ook.
Dat doen wij door:

  • het registreren en monitoren van klachten om (overheids)beleid mogelijk te maken (signaleren)
  • mensen professioneel bij te staan die gediscrimineerd of ongelijk behandeld zijn (bestrijden)
  • beïnvloeding van publieke opinie (P.R./voorlichting/bewustwording) door voorlichting, gastlessen, trainingen
  • (beleids)Adviezen te geven en lokaal/regionaal onderzoek te verrichten (voorkomen en bestrijden)
Samenwerkingsverbanden met: landelijke vereniging discriminatie voorzieningen